YETERLİ DELİL TOPLANMAMASI * MAHKEMENİN ARAŞTIRMA GÖREVİ

Mahkemece bilirkişi raporuna atıfla akdin işverence feshedildiğinin anlaşıldığı gerekçesiyle hüküm kurulmasına karşın bu tespitin gerekçeleri açık bir şekilde ortaya konmamıştır.

YETERLİ DELİL TOPLANMAMASI * MAHKEMENİN ARAŞTIRMA GÖREVİ
YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E: 2009/29770 K: 2011/48974 T: 21/12/11

 

Davacı kıdem ve ihbar tazminatı,fazla çalışma,hafta ve genel tatil alacaklarını ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davalılardan G.A.İnş. ve İnş. Malz.San Ltd.Şti avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla,dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra incelendi,gereği konuşulup düşünüldü.

YARGITAY KARARI

A) Davacı İsteminin Özeti

Davacı vekili iş sözleşmesinin işverence haksız olarak feshedildiğini ileri sürerek,kıdem ve ihbar tazminatları ile fazla çalışma genel tatil ücreti alacaklarının hüküm altına alınmasını istemiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti

Davalı G.A.İnş.ve İnş.Malz.San.Tic. Ltd.Şti vekili,dosyaya cevap dilekçesi sunmasına karşın yargılama aşamasında sunduğu devamsızlık tutanakları,fesh bildirimi ile davacının devamsızlık yapması sonucu akdin haklı nedenle feshedildiğini savunarak davanın reddini istemiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti

Mahkemece,toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak , davalının iş sözleşmesinin fesihte haksız olduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

D) Temyiz

Kararı davalı G.A.İnş. ve İnş. Malz.San Ltd.Şti vekili temyiz etmiştir.

E) Gerekçe

Taraflar arasındaki uyuşmazlık,akdin feshinde işverenin haklı nedenle dayanıp dayanmadığı,bu bağlamda davacı işçinin kıdem ihbar tazminatlarına hak kazanıp kazanmayacağı , yine fesihten bağımsız olarak dava konusu edilen fazla çalışma ,genel tatil ücretlerini hak edip etmediği noktalarında toplanmaktadır.

Somut olayda ,davacı somut bir olgudan bahsetmeksizin akdin davalı tarafça haksız feshedildiğini ileri sürmüştür.

Davalı dosyaya 22-24-25-26-28-29-30.4.2003 ve 1-2-3-5-6-7-8-9-10-11-1213-5.2003 devamsızlık tutanakları sunmuş ve akdin haklı nedenle feshedildiği savunmuştur.

Davacı tanıkları akdin feshine dair bilgileri olmadığını beyan etmişlerdir. Davalı tanıkları da devamsızlığa sebep teşkil edebilecek herhangi bir somut vakıadan bahsetmeksizin genel ifadelerle davacının işi bıraktığını belirtmekle yetinmişlerdir.

Taraf tanıklarının ifadeleri mesai saatleri, hafta tatilleri ve genel tatillerde çalışma olup olmadığı hususlarında da çelişmektedir ki bilirkişi de bu beyanlar karşısında tam bir kanaate ulaşamamış ve takdiri Mahkemeye ait olmak üzere hesaplama yapma yoluna gitmiştir.

Mahkemece bilirkişi raporuna atıfla akdin işverence feshedildiğinin anlaşıldığı gerekçesiyle hüküm kurulmasına karşın bu tespitin gerekçeleri açık bir şekilde ortaya konmamıştır.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun hakimin davayı aydınlatma ödevi başlıklı 31. maddesinde “Hakim uyuşmazlığın aydınlatılmasının zorunlu kıldığı durumlarda, maddi veya hukuki açıdan belirsiz yahut çelişkili gördüğü hususlar hakkında, taraflara açıklama yaptırabilir, soru sorabilir, delil gösterilmesini isteyebilir.” Şeklinde düzenlemeye yer verilmiş bulunmaktadır.

Yukarıda yapılan tespitler karşısında dosya kapsamındaki delil durumu gerek akdin feshinin haklı nedene dayanıp dayanmadığı bu bağlamda davacının kıdem ve ihbar tazminatlarına hak kazanıp kazanmadığı gerekse de fazla çalışması bulunup bulunmadığı genel tatil ve hafta tatillerinde çalışıp çalışmadığı hususlarında değerlendirme yapılması için yetersiz görülmektedir.

Bu nedenle Mahkemece Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun yukarıda anılan düzenlemesi de nazara alınarak taraflardan uyuşmazlığı aydınlatacak beyan alınması gerekirse tekrar tanık anlatımlarına başvurulması suretiyle taraflar arasındaki çekişme konusu hususların aydınlatılması sağlanarak sonuca göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması isabetsizdir.

SONUÇ

Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı nedenlerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 21.12.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.