Taahhüdü İhlal Suçu - Tazyik hapsi - Bono

Özet: Bir borçtan dolayı tazyik hapsinin süresi üç ayı geçemeyeceği, Ayrı ayrı bonolara konu borcun bir bütün olarak tarafları aynı olan tek bir borç olarak değerlendirilmesi gerektiği,

Taahhüdü İhlal Suçu - Tazyik hapsi - Bono
YARGITAY KARARI

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

Esas    : 2019/13727 Karar  : 2019/18346 Tarih  : 24.12.2019

 

Özeti:

Bir borçtan dolayı tazyik hapsinin süresi üç ayı geçemeyeceği,

Ayrı ayrı bonolara konu borcun bir bütün olarak tarafları aynı olan tek bir borç olarak değerlendirilmesi gerektiği,

KARAR

Borçlunun ödeme şartını ihlâl suçundan sanık ...’ın, 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu’nun 340. maddesi gereğince 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına dair ... İcra Ceza Mahkemesinin 26/05/2017 tarihli ve 2017/18 esas, 2017/30 sayılı kararına karşı yapılan itirazın reddine ilişkin mercii ... Asliye Ceza Mahkemesinin 27/07/2017 tarihli ve 2017/114 değişik iş sayılı kararını,

Adı geçen sanığın aynı suçtan, 2004 sayılı Kanun’un 340. maddesi gereğince 3 aya kadar tazyik hapsi cezası ile cezalandırılmalarına dair ... İcra Ceza Mahkemesinin 10/11/2017 tarihli ve 2017/55 esas, 2017/59 sayılı kararına karşı yapılan itirazın reddine ilişkin mercii ... Asliye Ceza Mahkemesinin 25/12/2017 tarihli ve 2017/182 değişik iş sayılı kararını,

Anılan sanığın aynı suçtan, 2004 sayılı Kanun’un 340. maddesi gereğince 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına dair ... İcra Ceza Mahkemesinin 10/11/2017 tarihli ve 2017/59 esas, 2017/62 sayılı kararına karşı yapılan itirazın reddine dair ... Asliye Ceza Mahkemesinin 25/12/2017 tarihli ve 2017/181 değişik iş sayılı kararı aleyhine ... Bakanlığının 18/11/2019 gün ve 94660652-105-07-15153-2019-Kyb sayılı kanun yararına bozma istemini içeren yazısı ekindeki dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 02/12/2019 gün ve KYB.2019/117919 sayılı ihbarnamesi ile Dairemize gönderilmekle okundu.

Anılan ihbarnamede;

Dosyalar kapsamına göre, alacaklı tarafından yapılan şikâyetler üzerine borçlu sanık hakkında taahhüdü ihlâl suçundan açılan davalarda farklı icra dosyalarından verilen her bir taahhüdün ayrı bonolara ilişkin olması nedeniyle ayrı ayrı her bir taahhüt için sanığın 3 aya kadar tazyik hapsiyle cezalandırılmasına karar verilmiş ise de, somut olayda sanığın alacaklıya borçları nedeniyle tanzim tarihleri aynı (16/07/2016), ödeme tarihleri farklı olan ayrı ayrı bonolar düzenleyerek verdiği, her ne kadar bonolarda mücerretlik ilkesi geçerli ise de, 2004 sayılı Kanun’un “Borçlunun ödeme şartını ihlâli halinde ceza” başlıklı 340. maddesinin "111 inci madde mucibince veya alacaklının muvafakati ile icra dairesinde kararlaştırılan borcu ödeme şartını, makbul bir sebep olmaksızın ihlâl eden borçlunun, alacaklının şikâyeti üzerine, üç aya kadar tazyik hapsine karar verilir. Hapsin tatbikine başlandıktan sonra borçlu borcun tamamını veya o tarihe kadar icra veznesine yatırmak zorunda olduğu meblağı öderse tahliye edilir; ödemelerini tekrar keserse, hakkında tazyik hapsine yeniden karar verilir. Ancak, bir borçtan dolayı tazyik hapsinin süresi üç ayı geçemez." hükmü karşısında, ayrı ayrı bonolara konu borcun bir bütün olarak tarafları aynı olan tek bir borç olarak değerlendirilmesi gerektiği, Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 29/09/2009 tarihli ve 2009/16-188 esas, 2009/205 karar sayılı ilâmında belirtildiği üzere, aynı borç ilişkisi nedeniyle toplam tazyik hapsi miktarının 3 ayı geçemeyeceği düzenlemesi karşısında, yazılı şekilde sanığın her bir takip için ayrı ayrı 3 aya kadar tazyik hapsine karar verilmeyeceği gözetilmeden, itirazların kabulü yerine, yazılı şekilde reddine karar verilmesinde, isabet görülmediği gerekçesiyle 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309.maddesi uyarınca anılan kararın kanun yararına bozulması isteminde bulunulmakla gereği görüşülüp düşünüldü;

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriği yerinde görüldüğünden, ... Asliye Ceza Mahkemesinin 27/07/2017 tarihli ve 2017/114 değişik iş sayılı kararıyla verilen tazyik hapsinden sonraki ... Asliye Ceza Mahkemesinin 25/12/2017 tarihli ve 2017/181 değişik iş sayılı ve ... Asliye Ceza Mahkemesinin 25/12/2017 tarihli ve 2017/182 değişik iş sayılı kararlarının CMK’nın 309/4. maddesi uyarınca BOZULMASINA, sanık hakkında yukarıda ... Asliye Ceza Mahkemesinin 2017/181 ve 2017/182 değişik iş sayılı kararlarıyla verilen tazyik hapislerinin kaldırılmasına, bu eylemle ilgili olarak sanık hakkında tazyik hapsi infaz edilmekte ise salıverilmesine; 24/12/2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.