SANIKLAR ARASINDA MENFAAT ÇATIŞMASI * MÜDAFİNİN DURUMU

Aralarında menfaat çatışması olan sanıklara tek müdafi atanamaz.

SANIKLAR ARASINDA MENFAAT ÇATIŞMASI * MÜDAFİNİN DURUMU
YARGITAY 1. CEZA DAIRESI E: 2010/3795 K: 2010/5401 T: 12/07/10

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

 

1.a) Gökhan mağduriyeti nedeniyle açımmış bir kamu davası bulunmadığı halde, vekilinin Gökhan adına katılan sıfatı ile yaptığı temyiz isteminin CMUK’un 317. maddesi uyarınca reddine karar verilmiştir.

b) Sanık Yıldırım’ın, Eyüp 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 12.04.2004 tarih ve 38/59 sayılı ilamı ile gasp suçundan mahkum olduğu anlaşılmakla, mağdur Selahattin’i yaralama suçundan kurulan hüküm yönünden, 5728 Sayılı Yasa ile değişik CMK 231. maddesinin yasal olarak uygulanması olanağının bulunmadığı değerlendirilmiştir.

2.a) Sanıklar Yıldırım ve Gökhan için yağma suçundan kurulan beraat ve mağdur Hasan’ı öldürmeye teşebbüs suçundan kurulan mahkumiyet hükümleri yönünden;

a) Dairemizce de benimsenen Ceza Genel Kurulu’nun 20.10.2009 gün ve 2009/1-85/242 sayılı kararında açıklandığı üzere, aynı yağma ve öldürmeye teşebbüs olayının failleri olarak yargılanan ve aralarında menfaat çatışması bulunan sanıklar Yıldırım ve Gökhan’ın ayrı ayrı müdafiler tarafından temsil edilmeleri gerekirken aynı müdafi tarafından temsil edilmeleri suretiyle 1136 sayılı Avukatlık Yasası’nın 38 ve 5271 sayılı CMK’nın 152. maddelerine aykırı davranılması,

b) Sanıklar hakkında adam öldürmeye teşebbüs suçundan 5237 sayılı TCK.’nin 82/1-h, 35 maddeleri uyarınca kamu davası açıldığı, esas hakkında mütalaada 5237 sayılı TCK.’nin 82/1-a, 35. maddelerinin uygulanmasının talep edildiği anlaşıldığı halde ek savunma verilmeden sanıkların 5237 sayılı TCK’nın 81/1, 35/2. maddeleri uyarınca cezalandırılmalarına karar verilerek CMK’nın 226. maddesinde aykırı davranılması,

B) Sanık Gökhan hakkında Selahattin’i yaralama suçu yönünden;

Hüküm tarihinden sonra yürürlüğe giren 5728 Sayılı Yasa’nın 562. maddesi ile değişik 5271 sayılı CMK’nın 231. maddesi uyarınca, sanığın hukuki durumunun yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,

Bozmayı gerektirmiş, sanıklar müdafi ve Cumhuriyet Savcısı’nın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, yağma ve öldürmeye teşebbüs suçlarından kurulan hükümlerin bu nedenle, sanık Yıldırım hakkında mağdur Selahattin’i yaralama suçundan kurulan hükmün ise irtibat nedeniyle sair cihetleri incelenmeksizin, CMUK’un 321. maddesi uyarınca kısmen tebliğnamedeki düşünce gibi BOZULMASINA, sanık Yıldırım’a verilen cezanın miktarı ve tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alınarak tahliye talebinin reddine, 12.07.2010 gününde oybirliği ile karar verildi.