KAT KARŞILIĞI İNŞAAT * SÖZLEŞMEDE ŞEKİL KOŞULU * YÖRESEL TEAMÜL * MAHKEMECE YAPILACAK İŞ

Davacı, işin yapıldığı bölgede inşaat sözleşmelerinin yazılı olarak yapılmadığını iddia ettiğine göre; bu tür sözleşmelerin o bölgede yazılı olarak yapılıp yapılmadığı konusundaki teamülün Ticaret Odasından sorularak sonucuna göre hüküm kurulmalıdır.

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT * SÖZLEŞMEDE ŞEKİL KOŞULU * YÖRESEL TEAMÜL * MAHKEMECE YAPILACAK İŞ
YARGITAY 15. HUKUK DAİRESİ E: 2011/681 K: 2011/7056 T: 30/11/11

 

Davacı yüklenici davasında davalıya şifahi anlaşmaya göre üç katlı kaba inşaat yaptığını, ancak bedelinin ödenmediğini belirterek tahsilini talep etmiş, davalı akdi ilişkiyi inkar ederek davanın reddini talep etmiştir.

 

Mahkemece taraflar arasında yazılı sözleşme bulunmadığı HUMK'un 288. maddesi gereği tanıkla da ispatlanamayacağı belirtilerek davacıya davalıya yemin teklif hakkı hatırlatılmış, davalının da yemini eda etmesi sonucunda dava reddedilmiştir. Yargılama sırasında davacı işin yapıldığı bölgede bu tür inşaat sözleşmelerinin yazılı yapılmadığını iddia etmiş ise de, mahkemece bu konuda bir araştırma yapılmadan davanın reddi doğru olmamıştır. Yapılması gereken iş, işin yapıldığı Ovacık Yoncalı Köyünde bu tür sözleşmelerin tamamının yazılı olarak yapılıp yapılmadığı konusunda teamülün Ticaret Odasından sorularak bu tür sözleşmelerin tümünün şifahi olarak yapılabildiğinin bildirilmesi halinde davacı delillerini toplamak, şifahi yapılması konusunda teamül bulunmaması halinde şimdiki gibi davanın reddine karar vermekten ibarettir.

Karar açıklanan gerekçeyle bozulmalıdır.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenle hükmün temyiz eden davacı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine, 30.11.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.