İŞE İADE DAVASI * KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI * FESİH TARİHİ * BEKLETİCİ MESELE

İşe iade davasıyla birlikte “kıdem ve ihbar tazminatı istemli dava açılmış ise, işe iade davası bekletici mesele yapılmalıdır. Zira, İşe iade davası sonunda feshin “haklı sebebe” dayandığı belirlenirse işçi ihbar ve kıdem tazminatı alamayacaktır. İşe iade davası sonunda feshin “geçerli nedene” dayandığı sabit olursa, işçi ihbar ve kıdem tazminatına hak kazanacaktır. İşe iade davası kabul edilip işe iade kararı verilmesi ve işçinin tekrar işe başlatımaması halinde fesih o anda gerçekleşeceğinden, işçinin ihbar ve kıdem tazminatı istemiyle açtığı dava için red kararı verilecektir. Ancak, bu durumda işçi yeni bir dava ile feshin gerçekleştiği tarih itibariyle hak kazandığı ihbar ve kıdem tazminatını talep edebilecektir.

İŞE İADE DAVASI * KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI * FESİH TARİHİ * BEKLETİCİ MESELE
YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ E: 2013/12849 K: 2013/19293 T: 14/11/13

 

Karar

 

Davacı sözleşmesinin haksız feshedildiğini ileri sürerek kıdem ve ihbar tazminatı alacağının tahsilini talep etmiştir.

Davalı, davacı tarafın Ankara 10. İş Mahkemesi'nde kendileri aleyhinde işe iade davası açtığını, işe iade davasının halen derdest olduğunu, işe iade davası kesinleşmeden talep konusu olan alacakların istenemeyeceği-ni beyan ederek davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, işe iade davası sonuçlanmadan davacının kıdem ve ihbar tazminatı isteme koşulu söz konusu olamayacağı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.

Dosya içindeki bilgi ve belgelerden, davacı tarafça davalı işveren aleyhine Ankara 10. İş mahkemesinde açılmış işe iade davası olduğu anlaşılmaktadır. Söz konusu işe iade davasının red ile sonuçlanıp kesinleşmesi durumunda, feshin geçerli nedene dayandığının kabulü halinde davacının kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanamayacağı, işe iade davasının kabul edilerek işe iadeye karar verilmesi ve işverence işe başlatılmaması halinde ise artık yeni bir fesih söz konusu olacağından ve yeni bir davaya konu olacağından bu davada red kararı verilmesi gerekecektir. Bu kapsamda işe iade davasının sonucuna göre bu dosyada farklı kararlar verilmesi söz konusu olacağı dikkate alınarak, işe iade davasının bekletici mesele yapılarak, işe iade davası sonuçlanıp kesinleştikten sonra sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ

Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı nedenle BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde davacıya iadesine, 14.11.2013 gününde oybirliği ile karar verildi.