İHALEYE TEMİNATSIZ KATILMA * USULSÜZ İHALE

İhaleye teminatsız girebilme imkanı bulunan kişinin, ihaleye teminatsız girme hakkının engellenmesi ihaleyi usulsüz hale getirir.

İHALEYE TEMİNATSIZ KATILMA * USULSÜZ İHALE
YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E: 2014/350 K: 2014/2334 T: 29/01/14

 

Karar

 

Şikayetçi Ş.Ö. icra mahkemesine başvurusunda, İzmir 24. İcra Mü-dürlüğü'nün 2011/11105 E. sayılı dosyasında haciz alacaklısı olduğunu ve alacağının rüçhanlı alacak olması nedeniyle ihaleye teminatsız olarak katılmak istediğini ihale günü ilgili icra müdürlüğüne bildirmesine rağmen talebin müdürlükçe reddedilerek ihaleye katılımın engellendiğini iddia ederek ve sair fesih sebeplerini ileri sürerek ihalenin feshini talep etmiş, mahkemece şikayetçinin hak sahipliğinin ancak sıra cetveli yapıldığında belirlenebileceği gerekçesi ile talep reddedilmiştir.

İTK'nın satış kararı tarihine göre yürürlükte olan 124. maddesinin 3. fıkrasına göre artırmaya, iştirak edeceklerinin taşınmazın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri şartnameye yazılır.4. fıkrasına göre ise; satılığa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklarının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı nispet raddesinde ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

Somut olayda, şikayete konu 18.02.2013 tarihli ihale sırasında icra müdürü tarafından tutulan tutanak ile, şikayetçinin nafaka alacaklısı olduğunu ve alacağın 300.00 TL‘den fazla olduğunu beyan ederek ihaleye teminatsız katılmak istediği, müdürlükçe şikayetçinin alacaklı okluğunu ve borç miktarını gösteren bir belge ibraz etmesinin istendiği, şikayetçi tarafından belge ibraz edilmemesi, ayrıca gerekli teminatın da yatırılmaması nedeniyle şikayetçinin ihaleye iştirak etmediğinin tespit edildiği görülmüştür.

Şikayete konu ihalede satışı yapılan tapu kaydının incelenmesinde, söz konusu taşınmaza şikayetçinin alacaklı olduğu İzmir 24. İcra Müdürlü-ğü'nün 2011/11105 E.sayılı dosyasından 11.01.2012 tarihinde haciz şerhi işlendiği, ihaleyi gerçekleştiren Çeşme İcra Müdürlüğü'nün 2011/849 Tal. sayılı dosyasında ise İİK'nin 100 .maddesi kapsamında bilgiler toplanıp ilgililerin tespit edilmesi gerekirken bu zorunluluğunun yerine getirilmediği görülmektedir.

Şikayetçinin alacaklı olduğu dosya alacağının 112.554, 25 TL, ihale konusu taşınmazın muhammen bedelinin 351.000, 00 TL bu bedelin %20'si-nin ise 70.200, 00 TL olduğu anlaşılmakla İİK'nin 124.maddesinin 3. ve 4. fıkraları gereğine şikayetçinin ihaleye teminatsız katılması mümkün iken, icra müdürlüğünün İİK'nin 100. maddesi kapsamında bilgileri toplama yükümlülüğüne uymaması nedeniyle şikayetçinin kanundan kaynaklanan ihaleye teminatsız girme hakkının engellenmesi ihaleyi usulsüz hale getirir.

O halde, mahkemece ihalenin feshine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile şikayetin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ

Şikayetçinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK'un 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 29.01.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.