İCRA İFLAS SUÇLARI

İcra iflas kanununun 346.maddesi gereğince icra suçları icra mahkemelerinde görülür.

İCRA İFLAS SUÇLARI
YARGITAY CEZA GENEL KURULU E: 2010/7688 K: 2013/8847 T: 28/03/13

 

Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;

 

Dosya kapsamına göre, sanığa isnat olunan suç 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 331.maddesinde düzenlenmiş olup, aynı maddenin 6.fıkra-sında “Bu suçlar alacaklının şikayeti üzerine takip olunur” hükmünün yer aldığı, yine anılan kanunun 349.maddesinde muhakeme usulüne yer verilmiş olup, buna göre şikayetin dilekçe ile veya şifahi beyanla icra mahkemesine yapılacağı ve 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5358 sayılı kanunun 18.maddesiyle değişik 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 346. maddesinin son fıkrasındaki “Bu bapta yer alan suçlarla ilgili davalara icra mahkemesince bakılır” hükmü karşısında; görevsizlik kararı verilerek dosyanın icra mahkemesine gönderilmesi gerekirken yargılamaya devamla hüküm kurulması,

Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan sair yönleri incelenmeyen hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı yasanın 8/1.maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK. nun 321.maddesi uyarınca BOZULMASINA, 28.03.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.