DENETÇİ SEÇİMİ * KAT MALİKİ OLMA KOŞULU

Denetçinin kat maliki olması gerekir. Kat maliki olmayan kişinin denetçi seçilmesini içeren kat malikleri kurulu kararı iptal edilmelidir.

DENETÇİ SEÇİMİ * KAT MALİKİ OLMA KOŞULU
YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ E: 2011/4614 K: 2011/8445 T: 11/07/11

 

Davacı vekili dava dilekçesinde, kat malikleri kurulunun 10.01.2005 ve 30.01.2005 günlü kat malikleri kurulunca alınmış kararların ve toplantının iptalini istemiş, mahkemece yargılama sırasında yaptırılan bilirkişi incelemesi doğrultusunda davanın reddine karar verilmiştir.

 

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasal gerektirici nedenlere ve özellikle kanıtların takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre sair temyiz itirazları yerinde değildir.

Ancak;

634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasası'nın 41. maddesinde; kat maliklerinin denetim işini, kendi aralarından sayı ve arsa payı çoğunluğu ile seçecekleri bir denetçi veya denetim kuruluna verebilecekleri öngörülmüştür. Denetçilerin kat malikleri tarafından seçileceğine ilişkin bu yasa hükmü gereğince kat malikleri olmadıkları halde 10.01.2005 tarihli kat malikleri kurulu kararı ile N.P. 30.01.2005 tarihli kat malikleri kurulu kararı ile T.O. ile N.P'ın denetici seçildikleri anlaşıldığından denetici seçimine ilişkin kararların iptaline hükmedil-mesi gerekirken, bu yöndeki istemin de reddi doğru görülmemiştir.

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK'un 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 11.07.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.