İcra Hukuku

İhalenin feshi – Rüçhanlı Alacak – İpotek bedelinin altında satış

İhalenin feshi – Rüçhanlı Alacak – İpotek bedelinin altında...

Özeti: Satış tarihinden evvel ipotek alacağının sona erip ermediğinin ipotek alacaklısından...

KAMULAŞTIRMA ALACAĞI * HACZEDİLMEZLİK KURALI

KAMULAŞTIRMA ALACAĞI * HACZEDİLMEZLİK KURALI

Kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atmadan doğan alacakların tahsilinde idarelerin...

İhalenin feshi – Satışa esas kıymet takdiri raporunun geçerliliği

İhalenin feshi – Satışa esas kıymet takdiri raporunun geçerliliği

Özeti: Satışa esas alınan ve kesinleşen kıymet takdirine ilişkin mahkeme kararının...

İhalenin Feshi - Muhammen Bedel - Satış Bedeli - Zarar Unsuru

İhalenin Feshi - Muhammen Bedel - Satış Bedeli - Zarar...

Özeti: Satış bedelinin, muhammen bedelin yüzde yüzüne eşit veya üzerinde olması...

BANKANIN HAKSIZ PARA TAHSİLİ * HESAPTAKİ PARA

BANKANIN HAKSIZ PARA TAHSİLİ * HESAPTAKİ PARA

Davacının banka nezdinde üzerinde rehin hakkı olan para veya paraya çevrilebilir...

SENET ÜZERİNDE DEĞİŞİKLİK * KEŞİDECİ ONAYI * BONO NİTELİĞİ

SENET ÜZERİNDE DEĞİŞİKLİK * KEŞİDECİ ONAYI * BONO NİTELİĞİ

Senet üstündeki değişikliğin sonuç doğurabilmesi için keşidecinin onayı gereklidir....

BONODA CİRO * LEHDARIN HAKLARI * CİRANTALAR

BONODA CİRO * LEHDARIN HAKLARI * CİRANTALAR

Bonoyu ciro eden lehtar tekrar o bonoyu ciro yoluyla ele geçirmiş ise, kendisinin...

İŞTİRAK NAFAKASI * RÜŞT YAŞININ GELMESİYLE NAFAKANIN SONA ERMESİ

İŞTİRAK NAFAKASI * RÜŞT YAŞININ GELMESİYLE NAFAKANIN SONA...

Babanın çocuğuna bakma yükümlülüğü çocuğun reşit olmasıyla sona erer, küçüğün reşit...

BONODA ŞEKİL ŞARTI * TANZİM TARİHİ * VADEDEN SONRAKİ TANZİM TARİHİ * KAMBİYO SENEDİ

BONODA ŞEKİL ŞARTI * TANZİM TARİHİ * VADEDEN SONRAKİ TANZİM...

Bonoda keşide tarihi bulunması mutlak şekil şartıdır. Bonoya yazılmış tanzim (keşide)...

İSTİHKAK İDDİASI * İCRA KEFİLİNİN İSTİHKAK DAVASI AÇMASI * BORÇLU İLE AYNI ADRESTE BULUNAN ÜÇÜNCÜ KİŞİ

İSTİHKAK İDDİASI * İCRA KEFİLİNİN İSTİHKAK DAVASI AÇMASI...

İstihkak iddiasında bulunan üçüncü kişi takip konusu borca kefil olduğuna göre sıfat...

VADE YAZILMAMIŞ BONO * GÖRÜLDÜĞÜNDE ÖDEME

VADE YAZILMAMIŞ BONO * GÖRÜLDÜĞÜNDE ÖDEME

Vade yazılmamış olan bono görüldüğünde ödenecek bono hükmündedir.

İTİRAZIN KALDIRILMASI * TEMERRÜT FAİZİ

İTİRAZIN KALDIRILMASI * TEMERRÜT FAİZİ

İcra takibinden önce temerrüde düşürülmemiş olan borçludan geçmiş günlerin işlemiş...

İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ * İFLAS ERTELEME KARARI * İPOTEK VEREN 3. KİŞİNİN DURUMU

İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ * İFLAS ERTELEME KARARI * İPOTEK...

Asıl borçlu hakkında verilen iflasın ertelenmesi kararı ipotek vermiş olan üçüncü...

SIRA CETVELİNE İTİRAZ * MUVAZAALI İŞLEM * İSPAT KÜLFETİ

SIRA CETVELİNE İTİRAZ * MUVAZAALI İŞLEM * İSPAT KÜLFETİ

Muvazaa nedenine dayalı sıra cetveline itiraz davasında ispat yükü alacağına itiraz...

TASARRUFUN İPTALİ DAVASI * HANGİ TASARRUFUN İPTAL EDİLECEĞİ

TASARRUFUN İPTALİ DAVASI * HANGİ TASARRUFUN İPTAL EDİLECEĞİ

Borçlunun iptal edilebilecek tasarrufları alacaklılardan mal kaçırılmasına yönelik...

VERGİ İADESİ HACZİ * HACİZ MÜZEKKERESİ * ALACAĞIN DOĞDUĞU TARİH

VERGİ İADESİ HACZİ * HACİZ MÜZEKKERESİ * ALACAĞIN DOĞDUĞU...

Üçüncü kişideki hak ve alacakların haciz ihbarnamesiyle değil, müzekkere ile haczedilmesi...